SING女团-千盏.flac


歌手 : SING女团 
语种 : 国语

SING女团-千盏.flac


千盏 - SING女团

词:李懋扬(T2o)

曲:李懋扬(T2o)

编曲:纪粹希(G-Tracy)

混音/母带:郑兆麟(中凰音乐)

录音:中凰音乐

吉他:王霁宇(Mr.Tear)

二胡:辰小弦

制作人:李懋扬(T2o)

吴瑶:

昨夜小楼又东风

往事回首月明中

昔日旧梦

蓦然重上心头

秦瑜:

抽刀断水水更流

举杯销愁愁更愁

束梦高阁

求之之欲更浓

林慧:

逐梦者当乘风扶摇去寻求

似叶落离枝头飘零去远游

许诗茵:

整装待奔走

临行不知措

谨一杯浊酒敬离愁

全员:

行者当知何以解忧

唯有千盏薄酒

望前路百丈纵情去漂游

行者无畏方敢逐梦

纵使万丈离愁

吟长歌一曲山水再重逢

秦瑜:

临行前千盏酒

举杯会挚友

席间觥筹交错

思绪多不必说

万千喜伴忧

无言尽在酒中

蒋申:

逐梦者对酒当歌

敬杯中日月星斗

洪荒宇宙

一路探求一路尽收眼眸

陈丽:

醉眼朦胧登高楼

对酒起舞弄清袖

三巡过后

寥寥几笔醉墨

边丽:

望宇宙洪荒奔流

看天地乾坤悠悠

你我同游

皆似百舸争流

蒋申:

弃我去者昨日之日不可留

乱我心者今日之日多烦忧

吴瑶:

临行一席酒

千杯莫停留

待醉梦复醒又奔走

全员:

行者当知何以解忧

唯有千盏薄酒

望前路百丈纵情去漂游

行者无畏方敢逐梦

纵使万丈离愁

吟长歌一曲山水再重逢

许诗茵:

行者当知何以解忧

唯有千盏薄酒

望前路百丈纵情去漂游

林慧/许诗茵:

行者无畏方敢逐梦

纵使万丈离愁

吟长歌一曲山水再重逢

全员/林慧:

行者当知何以解忧

唯有千盏薄酒

望前路百丈纵情去漂游

全员/蒋申:

行者无畏方敢逐梦

纵使万丈离愁

吟长歌一曲山水再重逢